Kalevala, canto XXXV, 250–285

10 September 2010

Kalevala, canto XXXV, 250–285

Kullervo: Shit…what’s mom going to say when she hears about this… (Kalevala, canto XXXV, 205–285)