Millais

28 November 2013

Storytelling: ‘Boyhood of Raleigh’ by J.E. Millais (1871). Wikipedia